PROJEKT

Batterimätare för t.ex. batteridrivna båtar eller bilar (inte R/C).

 

 

Mikroprocessorstyrd batterimätare.

 

Detta projekt är perfekt för batteridrivna båtar och bilar (inte R/C) som behöver få information om hur mycket drifttid och kraft som det finns kvar i batteriet. Projektet består av ett styrkort med en PIC16F688 mikroprocessor och en 2 x 16 teckens LCD-display. Styrkortet mäter strömuttaget över ett shuntmotstånd som är placerat mellan batteri minuspolen och elmotorns minusanslutning. Styrkortet beräknar även tillförd kraft som genereras av elmotorn vid motorbromsningar m.m.

 

Displayen visar på sidan 1:

"POWER", som ger information i procent om hur mycket kraft som finns kvar i batteriet. (Upplösning 0,1 procent). 

"D.TIME", som ger information i timmar hur lång drifttid vid nuvarande strömuttag som finns kvar i batteriet. (Upplösning 0,1 timme).

 

Sidan2:

"VOLT", som ger information om batterispänningen. (Upplösning 0,1 volt)

"IMP", som ger information om den inre resistansen(mOhm) i batteriet vid strömbelastningar på minst 1/3 av maxströmmen.

 

Sidan3. (måste trycka ned sw1 och sw2 samtidigt för att få tillträde till sidan) :

"RESET", ett tryck på sw1 så nollställs räknaren( = fulladdat batteri).

"SAVE", et tryck på sw2 så sparas räknaren i EEprom och drivspänningen kan tas bort säkert.

 

Setup sidan. (måste hålla ned sw1 samtidigt som drivspänningen slås på för att få tillträde till denna sidan):

"SETUP(A)", val av batteristorlek, 16st storlekar: 55Ah - 205Ah

"SETUP(S)",  val av shunt, 8 storlekar: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mOhm.

 

 

 

Hur fungerar den?

 

Med en PIC16F688 microprocessor som via två analogingång läser av spänningen över ett shuntmotstånd som är placerat mellan batteri minus och minusanslutningen på elmotorn, samt batterispänningen. Den inlästa information används sedan för att kalkylera drifttid m.m. som displayas på LCD-displayen. Styrkortet har två  tryckomkopplare, en som används för nollställning av mätaren efter uppladdning och en för växling av displaysida visning.

 

Kalkylering av drifttid m.m. görs varje sekund d.v.s. 3600 gånger i timmen med de inställningar som valts i setup-programmet.

"POWER" kalkyleringen är mycket enkel eftersom det är bara och dividera räknarvärdet för ett fullt batteri med den nuvarande räknarvärdet.

"D.TIME" kalkyleringen görs genom att avläsa spänningen över shuntmotståndet och beräkna strömuttaget i förhållandet till vilket shuntmotstånd som valts och dividera med nuvarande räknevärdet.

"IMP" kalkyleringen görs genom att mäta batterispänningen när batteriet är obelastat och när batteriet är belastat med minst 1/3 av maximalt strömuttag. Skillnaden mellan spänningarna divideras med skillnaden mellan strömuttaget. Detta ger ett värde på hur bra batteriet är. Mindre värde = bättre batteri. 

 

Inställning av storleken på batteriet i Ah och vilken storlek på shuntmotståndet gör med ett via ett SETUP-program som aktiveras när en av tryckomkopplarna hålls ned samtidigt som drivspänningen sätts på.

 

Vilka fördelar har den?

 

Den är mycket enkelt uppbyggd med lite komponenter vilket gör den lätt att bygga som byggsats. Den hanterar även negativa spänningar på shuntingången vilket gör att elmotorer som t.ex. bromsar och genererar spänning räknas med i mätaren.

 

Vilken nackdel har den?

 

Den största nackdelen är att den inte har något internt backupbatteri vilket gör att drivspänningen måste vara inkopplad hela tiden för att komma ihåg räkneverket eller att man måste gå in på displaysidan3 och göra en "SAVE" innan man kopplar ifrån drivspänningen, annars går räknarinformationen förlorad.

 

 

 

"SETUP(A)":

Setupsteg Batteri storlek
1 55 Ah
2 65 Ah
3 75 Ah
4 85 Ah
5 95 Ah
6 105 Ah
7 115 Ah
8 125 Ah
9 135 Ah
10 145 Ah
11 155 Ah
12 165 Ah
13 175 Ah
14 185 Ah
15 195 Ah
16 205 Ah

 

 

"SETUP(S)":

Setupsteg Shunt storlek Strömuttag
1 0.5 mOhm 2.66 - 510 A
2 1 mOhm 1.33 - 255 A
3 2 mOhm 0.666- 127,5 A
4 5 mOhm 0.266 - 51 A
5 10 mOhm 0.133 - 25.5 A
6 20 mOhm 0.066 - 12.75 A
7 50 mOhm 0.026 - 5.1 A
8 100 mOhm 0.013 - 2.55 A

 

 

Priser, byggsatser och ritningar finns på www.jetronic.se

 

Fakta:

 

Drivspänning (Skall alltid vara inkopplad! Kan kopplas bort men då måste räknare sparas "SAVE")

Dc 7,5 - 28 volt. 20mA, stabil.

 

Batterispänningmätingång

Dc 0.1 - 102,3 volt.

 

Shuntmätingång

Dc +- 255 mV.

 

 

SETUP-inställningar

16 stycken batteristorlekar (Ah). 55 - 205 Ah. 

8 stycken shuntmotståndvärden 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (mOhm)

Obs! Storlekarna är inte fastställda ännu!

 

Kortstorlek

75 x 65mm.